Lanový park byl vybudován v roce 2014 v přilehlém lese u rekreačního zařízení Borovinka, nedaleko obce Domanín u Bystřice nad Pernštejnem. Je určen nejširší veřejnosti – dětem, mládeži, dospělým, jednotlivcům i kolektivům, sportovním klubům, zájmovým kroužkům a všem, kteří chtějí zažít netradiční zážitek. Velmi vhodný je i pro školní výlety. Přinese Vám dobrodružství v přírodě a obohatí o nové zážitky a zkušenosti.

Lanový park se skládá z malého okruhu (5 stromů, 5 lanových překážek) a z velkého okruhu (28 stromů, 30 lanových překážek).

 

 

Provozní řád

Každý návštěvník lanového parku se zakoupením vstupenky zavazuje dodržovat tento provozní řád, včetně bezpečnostních pravidel a souhlasí se všemi jeho body.

Na vysokém lanovém parku se smí pohybovat osoby s maximální tělesnou hmotností 120kg a minimální tělesnou výškou 150cm. Děti od 130cm do 150cm mohou vstoupit do vysokého lanového parku pouze v doprovodu rodičů nebo rodinných příslušníků.

Na nízkém lanovém parku se smí pohybovat děti od věku 5 let do tělesné výšky 150cm.

Pohyb v lanovém parku je sportovní činností, kterou každý účastník provozuje na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto bodem návštěvník stvrzuje zakoupením vstupenky a vlastnoručním podpisem nebo podpisem pověřené osoby.

Lanový park je provozován od května do října kalendářního roku. Vstup do lanového parku je možný pouze za přítomnosti instruktora. Pohyb na lanovém parku je mimo provozní dobu přísně zakázán!

Upozorňujeme, že zdolání některých překážek je fyzicky náročné a provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví způsobenou podceněním vlastních schopností a zdravotního stavu návštěvníka lanového parku.

Do lanového parku nesmějí vstupovat:

 • lidé s kardiostimulátory
 • lidé se srdečním onemocněním
 • těhotné ženy
 • lidé, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití lanového parku zhoršit

Na lanovém parku je dále zakázáno:

 • vstupovat na překážky bez úvodního proškolení a svolení instruktora
 • vstupovat na překážky pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
 • opouštět trasu na jiném než označeném místě
 • ohrožovat ostatní návštěvníky (např. bránění ve zdolávání překážek)
 • houpat se nebo se pohybovat jinak, než jak je určeno obsluhou lanového parku
 • kouřit během překonávání překážek

Provozovatel nenese odpovědnost:

 • za odložené věci v prostoru lanového parku
 • za poškození osobních věcí včetně oděvu při zdolávání lanového parku
 • za podcenění vlastních schopností návštěvníka lanového parku

Vrácení vstupného:

 • Na vrácení vstupného není nárok v případě, že byl návštěvník již vystrojen horolezeckou výstrojí, proškolen a při absolvování jedné z prvních překážek zjistil, že není z psychických či fyzických důvodů schopen dokončit program.
 • V důsledku vyšší moci (počasí) – při zakoupení vstupného na vysoké lanové překážky, když nastane situace zamezující bezpečný provoz lanového parku (silný vítr či bouřka) ve chvíli, kdy je návštěvník vystrojován horolezeckou výstrojí či instruován.
 • Na vrácení vstupného nemá nárok návštěvník, který musel díky vyšší moci (počasí) ukončit program z bezpečnostních důvodů předčasně na dalších více než prvních dvou překážkách vysoké lanové dráhy.
 • Návštěvník, který nedokončil program díky náhlému vlivu vyšší moci (počasí) maximálně na některé z prvních dvou překážek vysoké lanové dráhy se však může dohodnout s personálem provozovatele o odložení absolvování programu na pozdější dobu daného dne (pokud personál potvrdí, že provoz bude daný den ještě započat) a nebo na jiný den (ponechá si ústřižek potvrzený z druhé strany personálem lanového parku s odkazem na popis události).

Obsluha parku má právo ukončit program či vyloučit z areálu parku osobu či skupinu, pokud zjistí, že porušuje provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny obsluhy lanového parku.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na obsluhu v lanovém parku nebo využijte kontaktní formulář.

 

 

Bezpečnost

Každý návštěvník lanového parku je povinen se řídit dle pokynů obsluhy lanového parku (instruktoři). S osobami instruktorů bude návštěvník seznámen při prvotní instruktáži (při zakoupení vstupenky a na trenažéru).

Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity v lanovém parku pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli podpisem prohlášení. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.

Každý návštěvník starší 15 let je povinen prokázat na vyžádání personálu provozovatele (instruktora) svůj věk předložením OP. Svým podpisem prohlášení stvrzuje, že se seznámil s provozním řádem. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení v lanovém parku a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.

Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity v lanovém parku samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte v lanovém parku, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství v lanovém parku provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli podpisem prohlášení.

Před vstupem do lanového parku je každý návštěvník povinen sundat si prstýnky, náramky, hodinky, velké náušnice, jiné drobné předměty a uschovat si je do zapínacích kapes. Ostré a objemné předměty (nože, klíče, mobilní telefony…) je nutno vyndat z kapes a odložit si je před vstupem do lanového parku. Pokud má návštěvník delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, je doporučeno sepnout si je tak, aby nebránily při přechodu přes překážky. Vstup do lanového parku není možný s příručním zavazadlem (batoh, deštník…).

Před vstupem na první překážku je nutno absolvovat úvodní proškolení včetně nácviku na trenažéru. Budete také instruktory seznámeni s bezpečností, jištěním a pravidly parku.

Seznam osobního vybavení klienta (v ceně vstupného): 1x sedací úvazek, 1x smyčka ve tvaru Y, 2x ocelová karabina, 1x helma.

Během překonávání překážek je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s úvazkem a jeho součástmi (spony úvazku, utahovací řemeny, karabina se šroubovacím zámkem).

Trasa lanového parku je jednosměrná, je zakázáno překonávat překážky jiným směrem. Překážku může překonávat vždy jen jeden lezec, na plošince se mohou pohybovat max. 2 lezci.

Po absolvování překážky je návštěvník povinen se neprodleně přemístit po základně na další překážku, přičemž bezpodmínečně dodržuje pravidla jištění. Tzn. nejprve odepne pouze jednu jistící karabinu a neprodleně ji zahákne a zajistí pojistkou na jistící ocelové lano následující překážky. Pak odepne druhou karabinu, zahákne a zajistí pojistkou vedle první karabiny s tím, že zámek karabiny bude na opačné straně než na první karabině. Tento způsob jištění používá po celé délce trasy.

K překonávání lanovky používejte kladku. Lanovku poznáte podle jednoho ocelového lana s tlumící matrací na dojezdu. Obě karabiny připněte za kladku umístěnou na ocelovém laně a při sjezdu lanovky držíme popruh kladky v jedné ruce a karabiny necháváme volně za sebou.

Zazní-li hvizd píšťalky 3x dlouze, je každý účastník povinen se zastavit na nejbližší plošině a je zakázáno pokračovat dále.

Obsluha parku má právo ukončit program či vyloučit z areálu parku osobu či skupinu, pokud zjistí, že porušuje provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny obsluhy lanového parku.

Lanový park je provozován a certifikován v souladu s Českými státními normami - ČSN EN 15567-2:2008, ČSN EN 15567-1:2012. Materiál používaný na lezeckých trasách je pravidelně kontrolován a v souladu s příslušnými normami obnovován. Veškerý horolezecký materiál má bezpečnostní certifikát Mezinárodního svazu horolezeckých asociací UIAA. Provozovatel lanového parku má zřízeno pojištění zákonné a jiné odpovědnosti za škodu.

Programy v lanovém parku vedou pouze odborně vyškolení instruktoři, kteří prochází každoročním přezkoušením.

Hlavní instruktor - Mgr. Pavel Svoboda

 • kvalifikace Instruktor lanových a překážkových drah dle MŠMT ČR a UK FTVS: 7401T
 • osvědčení o odborné způsobilosti Cvičitel pobytu v přírodě - akreditace udělena MŠMT ČR ze dne 15.12.2011 č.j. 090/2011-50-A

 

 

Atrakce

síť kláda s překlápějící deskou pohyblivé klády velký barmský most překlápějící kláda smyčkovaná houpačky vertikální klády pohyblivé klády vertikální žebříky horizontální žebřík pneutraverz nízké lana

Přehled překážek

 

 

Kudy k nám

Lanový park se nachází v přilehlém lese v blízkosti rekreačního centra Borovinka nedaleko obce Domanín u Bystřice nad Pernštejnem. GPS souřadnice jsou 49.5502061N, 16.2238669E.

Jak k nám s autem:

autem od Brna - po rychlostní komunikaci č. 43 na Kuřim, odtud dál po silnici č. 385 přes Tišnov a dál po silnice č. 387 do Štěpánova nad Svratkou, kde se napojíte na rychlostní komunikaci č. 19 na Bystřici nad Pernštejnem; projedete Bystřicí nad Perštejnem a na konci obce odbočíte doprava na silnici 36035 směrem na Domanín

autem od Prahy/Žďáru nad Sázavou - po dálnici D1 sjedete na exitu 119 u Velkého Beranova a dál po silnici č. 353 na Žďár nad Sázavou, poté budete pokračovat po silnici č. 19 přes Nové Město na Moravě směrem na Bystřici nad Pernštejnem; těsně před Bystřicí nad Pernštejnem odbočíte vlevo na silnici 36035 směrem na Domanín

 • v obou případech celý Domanín projedete a zhruba po 500m jste u cíle

Hromadná doprava:

vlakem od Brna - přestup v Tišnově na osobní vlak do Žďáru nad Sázavou přes Bystřici nad Pernštejnem

vlakem od Prahy - přestup ve Žďáru nad Sázavou na osobní vlak do Tišnova přes Bystřici nad Pernštejnem

 • v obou případech vystoupíte na zastávce v Bystřici nad Pernštejnem a vydáte se pěšky cca 5km do cíle - viz. mapa

autobusem od Prahy/Brna/Olomouce - vystoupíte na autobusovém nádraží v Bystřici nad Pernštejnem

 • ve všech případech můžete přesednout na místní autobus do obce Domanín (nutno zjistit předem na idos.cz) nebo vyrazíte pěšky cca 4,5km do cíle - viz. mapa

 

 

Otevírací doba

Otevírací doba

* Rezervace je platná až po potvrzení. Minimální počet klientů nutných k potvrzení rezervace mimo sezónu jsou dva (na vysoké lanové překážky).

 

 

Kalendář

Informace o programech

Naše programy jsou vhodné pro všechny aktivní lidi, kteří chtějí zažít příjemné chvíle se svými blízkými a kamarády. Zúčastnit programů se mohou děti již od cca šesti let a od 130cm výšky. Horní věkovou hranici necháme na vás. Na nízkém lanovém parku se smí pohybovat děti od věku 5 let do tělesné výšky 150cm.

Jsme také schopni připravit zajímavé soutěže a netradiční aktivity na celý den podle vašich potřeb. Náročnost i tempo uzpůsobíme vašim představám a možnostem.

Naším cílem jsou kvalitní a bezpečné programy v příjemném prostředí našeho areálu.

Lanový park se nachází bezprostředně v blízkosti rekreačního zařízení Borovinka. Zde je možné se ubytovat, stravovat a zakoupit drobné občerstvení.

JAK REZERVOVAT

Kapacita lanového parku je 10 účastníků = 1 hodina. V případě přihlášení větších skupin, budete rezervovat i delší dobu nutnou k absolvování trasy, při zachování stejné ceny (např. Pokud zvolíte 11 - 20 účastníků, budete rezervovat čas na dvě hodiny. Účtována však bude pouze cena za jednu hodinu.).

Čas k absolvování lanového parku je pro průměrně zdatného člověka cca 45 minut.

Rezervace musí být provedena minimálně 24 hodin před zvoleným termínem a je platná až po potvrzení. Následně se objeví i v rezervačním kalendáři. Platba bude provedena vždy hotově na místě.

Programy

Pokud jste jednotlivec nebo skupina a chcete mít jistotu volného termínu a k dispozici instruktora, využijte rezervační formulář.

Díky této možnosti jsme schopni vám program připravit na míru dle vašich požadavků.

Možnosti programu:

 • Lanové překážky
 • Aquazorbing
 • Slackline
 • Bungee running
 • Lukostřelba
 • Různé typy her (úvodní, zahřívací, strategická, orientační, noční)
 • Kreativní dílny (lze zajistit pouze po domluvě)

Délka:
Dohodou

Cena:
Dohodou

REZERVACE

napište orientační počet účastníků

Volba termínu

napište orientační dobu (od kdy do kdy), kterou chcete zamluvit

Kontaktní informace

zaškrtněte, pokud chcete zadat údaje k vystavení faktury

Fakturační údaje

Doplňující informace

pokud vlastníte zakoupený dárkový poukaz, zadejte jeho kód
pokud máte specifické dotazy či požadavky, uveďte je zde

Pokud jste jednotlivec nebo skupina a chcete mít jistotu volného termínu a k dispozici instruktora, využijte rezervační formulář. 

Délka:
1 hodina

Cena:
Vysoké lanové překážky

 • 250,- Kč (dospělý) / osoba
 • 220,- Kč (děti a mládež do 18 let) / osoba

Nízké lanové překážky

 • 40,- Kč / osoba

Rodinné vstupné:
1 dospělý + 1 dítě (do 18 let) za 360,- Kč.

Skupinová sleva:
Za každých 10 lidí ve skupině sleva 10% (maximální výše slevy 30%).
* např. 30 a více lidí dostane slevu 30% z celkové ceny

REZERVACE

Volba termínu

Kontaktní informace

zaškrtněte, pokud chcete zadat údaje k vystavení faktury

Fakturační údaje

Doplňující informace

pokud vlastníte zakoupený dárkový poukaz, zadejte jeho kód
pokud máte specifické dotazy či požadavky, uveďte je zde

Zveme vaše děti do našeho lanového parku na nevšední adrenalinový zážitek. V jednom dni si mohou vyzkoušet lezení na lanových překážkách, různé hry, aquazorbing, lukostřelbu či bungee running. 

 • každý čtvrtek v měsíci červenci
 • místo je nutné rezervovat předem a to do úterý 18:00
 • začátek 9:30, předpokládaný konec 17:00
 • pro zájemce možno zajistit oběd v restauraci Borovinka

Možnosti programu:

 • Lanové překážky
 • Aquazorbing
 • Slackline
 • Bungee running
 • Lukostřelba
 • Různé typy her (úvodní, zahřívací, strategická, orientační)

Délka:
7 - 8 hodin

Cena:
440,- Kč/osoba/program

Počet osob:
5 - 20

   

  REZERVACE

  Pokud chcete přihlásit více účastníků, použijte formulář vícekrát.

  platí pro červenec 2016
  zadávejte včetně lomítka
  adresa / psč / město
  na rodiče či zákonné zástupce
  na účastníka
  na rodiče či zákonné zástupce
  na účastníka
  zdravotní omezení / zvláštnosti / oznámení vedoucím
  doplňte jméno toho, kdo vyplnil tuto přihlášku (rodič či zákonný zástupce)
  Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů. Outdoor Domanín, s.r.o. se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce ve smyslu zákona 101/2001 Sb.
  zaškrtněte, pokud vlastníte zakoupený dárkový poukaz
  zaškrtněte, pokud chcete zadat údaje k vystavení faktury

  Lanový park má svou provozní dobu, během které je v areálu připraven instruktor, který se věnuje  příchozím klientům. Naučí vás jistit a poradí se zdoláváním překážek.

  Přednost mají objednaní klienti.

  Délka:
  1 hodina

  Cena:
  Vysoké lanové překážky

  • 250,- Kč (dospělí) / osoba
  • 220,- Kč (děti a mládež do 18 let) / osoba

  Nízké lanové překážky

  • 40,- Kč / osoba

  Rodinné vstupné:
  1 dospělí + 1 dítě (do 18 let) za 360,- Kč.

  Skupinová sleva:
  Za každých 10 lidí ve skupině sleva 10% (maximální výše slevy 30%).
  * např. 30 a více lidí dostane slevu 30% z celkové ceny

   

   

  Dárkové poukazy

  Varianty:

  • 1 osoba | 1 hodina | 250,- Kč
  • 2 osoby | 1 hodina | 500,- Kč
  • Rodinné vstupné | 1 hodina | 720,- Kč
   * platí pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 18 let

  Informace:

  Platba se provádí předem na účet, jehož číslo a další platební údaje dostanete v potvrzovacím e-mailu. Poukazy jsou zasílany až po obdržení platby.

  Platnost poukazů je na sezónu 2016 (tedy do 30. 10. 2016). Za nevyužité poukazy se peníze nevrací.

  Každý poukaz má svůj jedinečný kód, který zadejte při rezervaci. Poukaz pak předložíte přímo na místě obsluze lanového parku.

  Dárkové poukazy

  Objednávka

  Údaje o objednávce

  Kontaktní informace

  zaškrtněte, pokud chcete na zadané údaje vystavit fakturu
  zaškrtněte, pokud chcete zadat údaje k vystavení faktury
  zaškrtněte, pokud jsou fakturační údaje jiné než doručovací

  Fakturační údaje

  Doplňující informace

  pokud máte specifické dotazy či požadavky, uveďte je zde

   

   

  Kniha návštěv

   

   

  Napište nám

  Kontakt

  Fakturační údaje:
  Outdoor Domanín, s. r. o.
  Domanín 106
  59301 Bystřice nad Pernštejnem

  IČO: 03016749
  DIČ: CZ03016749
  bankovní spojení: 214476995/0600

  Jednatel:
  Mgr. Pavel Svoboda
  e-mail: outdoordomanin(at)gmail.com
  mobil: 737958521

  Credits

  © 2015 - 2016 Outdoor Domanín, s. r. o.
  FacebookGoogle+ | Zonerama

  v Drupalu vytvořil: Jan Pečenka
  design & grafika: Filip Kochan, Tomáš Vít

   

   

  Archiv

  Zde naleznete archiv novinek, které se zobrazují i na našem facebookovém profilu.

  Otevírací doba

  Lanový park Domanín je již otevřen široké veřejnosti. Můžete si zarezervovat termín vaší návštěvy zde na webu nebo na tel. čísle 737958521.

  Těšíme se na viděnou.

  Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku