Bezpečnost

Dávat si pozor je důležité a hlavně když se leze po stromech. Rozhodně se podívejte i sem.

Každý návštěvník lanového parku je povinen se řídit dle pokynů obsluhy lanového parku (instruktoři). S osobami instruktorů bude návštěvník seznámen při prvotní instruktáži (při zakoupení vstupenky a na trenažéru).

Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity v lanovém parku pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli podpisem prohlášení. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.

Každý návštěvník starší 15 let je povinen prokázat na vyžádání personálu provozovatele (instruktora) svůj věk předložením OP. Svým podpisem prohlášení stvrzuje, že se seznámil s provozním řádem. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení v lanovém parku a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.

Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity v lanovém parku samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte v lanovém parku, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou mladiství v lanovém parku provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli podpisem prohlášení.

Seznam osobního vybavení klienta (v ceně vstupného): 1x sedací úvazek, 1x smyčka ve tvaru Y, 2x ocelová karabina, 1x helma.

Obsluha parku má právo ukončit program či vyloučit z areálu parku osobu či skupinu, pokud zjistí, že porušuje provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny obsluhy lanového parku.

Lanový park je provozován a certifikován v souladu s Českými státními normami – ČSN EN 15567-1+A1:2020 a ČSN EN 15567-2: 2016. Materiál používaný na lezeckých trasách je pravidelně kontrolován a v souladu s příslušnými normami obnovován. Veškerý horolezecký materiál má bezpečnostní certifikát Mezinárodního svazu horolezeckých asociací UIAA. Provozovatel lanového parku má zřízeno pojištění zákonné a jiné odpovědnosti za škodu.

Programy v lanovém parku vedou pouze odborně vyškolení instruktoři, kteří prochází každoročním přezkoušením.

Hlavní instruktor – Mgr. Pavel Svoboda

  • kvalifikace Instruktor lanových a překážkových drah dle MŠMT ČR a UK FTVS: 7401T
  • osvědčení o odborné způsobilosti Cvičitel pobytu v přírodě – akreditace udělena MŠMT ČR ze dne 15.12.2011 č.j. 090/2011-50-A
  • Před vstupem do lanového parku je každý návštěvník povinen sundat si prstýnky, náramky, hodinky, velké náušnice, jiné drobné předměty a uschovat si je do zapínacích kapes. Ostré a objemné předměty (nože, klíče, mobilní telefony…) je nutno vyndat z kapes a odložit si je před vstupem do lanového parku. Pokud má návštěvník delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, je doporučeno sepnout si je tak, aby nebránily při přechodu přes překážky. Vstup do lanového parku není možný s příručním zavazadlem (batoh, deštník…).
  • Před vstupem na první překážku je nutno absolvovat úvodní proškolení včetně nácviku na trenažéru. Budete také instruktory seznámeni s bezpečností, jištěním a pravidly parku.
  • Během překonávání překážek je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s úvazkem a jeho součástmi (spony úvazku, utahovací řemeny, karabina se šroubovacím zámkem).
  • Trasa lanového parku je jednosměrná, je zakázáno překonávat překážky jiným směrem. Překážku může překonávat vždy jen jeden lezec, na plošince se mohou pohybovat max. 2 lezci.
  • Po absolvování překážky je návštěvník povinen se neprodleně přemístit po základně na další překážku, přičemž bezpodmínečně dodržuje pravidla jištění. Tzn. nejprve odepne pouze jednu jistící karabinu a neprodleně ji zahákne a zajistí pojistkou na jistící ocelové lano následující překážky. Pak odepne druhou karabinu, zahákne a zajistí pojistkou vedle první karabiny s tím, že zámek karabiny bude na opačné straně než na první karabině. Tento způsob jištění používá po celé délce trasy.
  • K překonávání lanovky používejte kladku. Lanovku poznáte podle jednoho ocelového lana s tlumící matrací na dojezdu. Obě karabiny připněte za kladku umístěnou na ocelovém laně a při sjezdu lanovky držíme popruh kladky v jedné ruce a karabiny necháváme volně za sebou.
  • Zazní-li hvizd píšťalky 3x dlouze, je každý účastník povinen se zastavit na nejbližší plošině a je zakázáno pokračovat dále.