Provozní řád

Všechno má svá pravidla. Tady se dozvíte vše důležité o našem lanovém parku.

Každý návštěvník lanového parku se zakoupením vstupenky zavazuje dodržovat tento provozní řád, včetně bezpečnostních pravidel a souhlasí se všemi jeho body.

Na vysokém lanovém parku se smí pohybovat osoby s maximální tělesnou hmotností 120kg a minimální tělesnou výškou 150cm. Děti od 125cm do 150cm mohou vstoupit do vysokého lanového parku pouze v doprovodu rodičů nebo rodinných příslušníků.

Na nízkém lanovém parku se smí pohybovat děti od věku 5 let do tělesné výšky 150cm.

Pohyb v lanovém parku je sportovní činností, kterou každý účastník provozuje na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto bodem návštěvník stvrzuje zakoupením vstupenky a vlastnoručním podpisem nebo podpisem pověřené osoby.

Lanový park je provozován od května do října kalendářního roku. Vstup do lanového parku je možný pouze za přítomnosti instruktora. Pohyb na lanovém parku je mimo provozní dobu přísně zakázán!

Upozorňujeme, že zdolání některých překážek je fyzicky náročné a provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví způsobenou podceněním vlastních schopností a zdravotního stavu návštěvníka lanového parku.

Obsluha parku má právo ukončit program či vyloučit z areálu parku osobu či skupinu, pokud zjistí, že porušuje provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny obsluhy lanového parku.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na obsluhu v lanovém parku nebo nás kontaktujte.

Do lanového parku nesmějí vstupovat:

 • lidé s kardiostimulátory
 • lidé se srdečním onemocněním
 • těhotné ženy
 • lidé, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití lanového parku zhoršit

Na lanovém parku je dále zakázáno:

 • vstupovat na překážky bez úvodního proškolení a svolení instruktora
 • vstupovat na překážky pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
 • opouštět trasu na jiném než označeném místě
 • ohrožovat ostatní návštěvníky (např. bránění ve zdolávání překážek)
 • houpat se nebo se pohybovat jinak, než jak je určeno obsluhou lanového parku
 • kouřit během překonávání překážek

Provozovatel nenese odpovědnost:

 • za odložené věci v prostoru lanového parku
 • za poškození osobních věcí včetně oděvu při zdolávání lanového parku
 • za podcenění vlastních schopností návštěvníka lanového parku

Vrácení vstupného:

 • Na vrácení vstupného není nárok v případě, že byl návštěvník již vystrojen horolezeckou výstrojí, proškolen a při absolvování jedné z prvních překážek zjistil, že není z psychických či fyzických důvodů schopen dokončit program.
 • V důsledku vyšší moci (počasí) – při zakoupení vstupného na vysoké lanové překážky, když nastane situace zamezující bezpečný provoz lanového parku (silný vítr či bouřka) ve chvíli, kdy je návštěvník vystrojován horolezeckou výstrojí či instruován.
 • Na vrácení vstupného nemá nárok návštěvník, který musel díky vyšší moci (počasí) ukončit program z bezpečnostních důvodů předčasně na dalších více než prvních dvou překážkách vysoké lanové dráhy.
 • Návštěvník, který nedokončil program díky náhlému vlivu vyšší moci (počasí) maximálně na některé z prvních dvou překážek vysoké lanové dráhy se však může dohodnout s personálem provozovatele o odložení absolvování programu na pozdější dobu daného dne (pokud personál potvrdí, že provoz bude daný den ještě započat) a nebo na jiný den (ponechá si ústřižek potvrzený z druhé strany personálem lanového parku s odkazem na popis události).